Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ  AKADEMIĘ GASTRONOMII

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zakres, typy i warunki prowadzenia szkoleń przez firmę Akademia Gastronomii ul. Władysława Broniewskiego 10, 81-841 Sopot NIP: 5892024299, warunki zawierania umów o świadczenie oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
  2. Uczestnik przed zamówieniem usługi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zamawiając usługę szkolenia, Zamawiający potwierdza, ze zapoznał się z jej opisem, warunkami i Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Akademię Gastronomii, oraz ze akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
   1. Szkolenia prowadzi Akademia Gastronomii ul. Władysława Broniewskiego 10, 81-841 Sopot NIP: 5892024299
   2. wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr: 2.22/00008/2018;
 1. Zobowiązanie Akademii Gastronomii.
  1. Akademia Gastronomii zapewnia ze dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania jakości szkoleń zgodnie z ich opisami.
  2. Akademia Gastronomii zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
    
 1. Zobowiązanie Zamawiającego
  1. Zamawiający oraz Uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego powinni zapoznać się i przestrzegać warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Akademię Gastronomii zawartych w tym regulaminie.
    
 1. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu
  1. Zgłoszenie można wykonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.akademiagastronomii.pl lub mailem na adres biuro@akademiagastronomii.pl
  2. Zgłoszenie powinno zawierać dane Zamawiającego w tym Nazwa, NIP, adres, termin wybranego szkolenia oraz ilość osób.
  3. Przesłanie formularza on-line lub pocztą elektroniczną stanowi podpisanie wiążącej umowy i jest zobowiązaniem do zapłaty.
  4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok
    
 1. Warunki płatności i ceny
  1. Wszystkie ceny podane w ofercie szkoleń sa cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Zamawiający płatności możne dokonać za pomocą płatności on line  dostępnej na stronie www.akademiagastronomii.pl lub na podstawie faktury proformy przed realizacja szkolenia.
  3. Niedokonanie zapłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacja z udziału w wybranym szkoleniu.
  4. Akademia Gastronomii zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT za realizacje zlecenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
  5. Zamawiający upoważnia Akademię Gastronomii do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
  6. Zamawiający wyraża zgodę i upoważnia Akademię Gastronomii do przekazania faktury w formie elektronicznej na podany mail w formularzu zgłoszenia uczestnictwa lub na mail z którego zgłoszenie przyszło. W przypadku braku informacji o mailu kontaktowym faktura zostanie wysłana listem zwykłym na adres umieszczony na fakturze.
  7. Cena za szkolenie obejmuje udział w szkoleniu i dodatkowe świadczenia opisane przy tematach szkoleń.
  8. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponosi Zamawiający. Akademia Gastronomii może ustalić inne zasady w konkretnych szkoleniach.
    
 1. Organizacja szkoleń
  1. Szkolenia realizowane sa wg programu i na warunkach opisanych na stronie internetowej www.akademiagastronomii.pl
  2. Akademia Gastronomii zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany mogą dotyczyć: terminu; formy; miejsca; harmonogramu.
  3. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze szkolenia, maksymalnie na 30 dni przed szkoleniem. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.
  4. Nie odwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami Zamawiającego.
    
 1. Prawa autorskie
  1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione sa prawem autorskim
  2. Wszelkie materiały udostępnione w trakcie szkolenia i upublicznione przez Akademię Gastronomii. można przechowywać i kopiować tylko na użytek własny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. Akademia Gastronomii nie wyraża zgody na jakiekolwiek wprowadzanie zmian, udostępnianie, rozpowszechnianie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych i udostępnionych podczas szkolenia.
  3. Wykorzystywanie materiałów ze szkoleń i upublicznionych przez Akademia Gastronomii do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Akademii Gastronomii
    
 1. Zasady składania reklamacji
  1. Reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy biuro@akademiagastronomii.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia
  2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidulanie w przeciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia
  3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej( nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy); kod lub nazwa i termin szkolenia, szczegółowy opis powodu reklamacji z uzasadnieniem.
  4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Akademii Gastronomii Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób lub firm wobec których Akademia Gastronomii ma roszczenia finansowe
    
 1. Postanowienia końcowe
  1. Akademia Gastronomii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, lub nieprawidłowości w szkoleniach i materiałach, które wynikają bezpośrednio z przyczyn  nie zależnych od Akademia Gastronomii
  2. Dane Zamawiającego będą wykorzystywane przez Akademia Gastronomii zgodnie z Polityka Prywatności.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.akademiagastronomii.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony
  4. Wszelkie spory wynikłe między Akademia Gastronomii a Zamawiającym związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Akademii Gastronomii.